ANGRY FISH SERIES

ANGRY FISH

GR
Οι μαλάγρες της Angry Fish είναι φτιαγμένες με τα καλύτερα άλευρα, προσθετικά και αρώματα, ικανές να σας δώσουν τα καλύτερα αποτελέσματα σε ψάρια όπως το λαβράκι, η μουρμούρα, το κεφαλόπουλο, ο σαργός η τσιπούρα τα μελανούρια κτλ. Οι 6 μαλάγρες δημιουργήθηκαν με κύριο γνώμονα το καλύτερο ψαρευτικό αποτέλεσμα σε δύσκολους πολυψαρεμένους τόπους , σε δύσκολες ομάδες ψαριών, όπως τα παραπάνω. Χρησιμοποιήθηκε η βάση της πολύ επιτυχημένης μαλάγρας GFS, με το καλαμποκάλευρο και τα 27 άλευρα, σε πολύ συγκεκριμένες ποσότητες, που εξασφάλιζαν την άμεση διάσπαση της μαλάγρας στο νερό και το ταχύτερο προσελκυστικό αποτέλεσμα. Οι ποσότητες σε 8 κύρια άλευρα άλλαξαν και προστέθηκαν επιπλέον 5 οικολογικά νέα άλευρα (φυτικά και ζωικά), πλούσιας θερμιδικής και πρωτεϊνικής αξίας. Τα 3 άλευρα είναι υπερπρωτεϊνούχα, με ποσότητα πρωτεΐνης που αγγίζει ακόμα και το 70%! Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ότι ελευθερώνονται περισσότερα συστατικά-αμινοξέα στο νερό, δημιουργείται ακόμη μεγαλύτερο νέφος, προσελκύοντας έτσι άμεσα τα ψάρια από ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις. Οι μαλάγρες είναι πλήρως οικολογικές, διασπώνται 100% στο νερό, έχουν άμεσο αποτέλεσμα, και μπορούν ανάλογα πάντα με τα εποχιακά δεδομένα, τις καιρικές συνθήκες, και την όρεξη των ψαριών, να κάνουν την διαφορά σε κάθε σας ψαρευτική εξόρμηση.

ΓΕΥΣΕΙΣ: ΛΑΥΡΑΚΙ-ΣΑΡΓΟΣ-ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ-ΜΕΛΑΝΟΥΡΙ-ΚΕΦΑΛΟΣ-ΤΣΙΠΟΥΡΑ

ENG
Angry Fish Groundbaits are made with the finest flour, additives and flavors, capable of giving you the best results in your fishing trip such as Sea Bass, Mormora, Melanura, Cefalo, Sargo, Dorada etc. The 6 Groundbaits were created with the main focus on the best result in difficult groups of fish such as the above. Based on the very successful GFS, with the corn flour and the 27 flours, in very specific quantities, which ensured the instant breakdown of the bait ball in the water and the fastest attractive effect. The quantities in 8 main flours were changed and an additional 5 ecologically new flours (vegetable and animal), rich in protein value. The 3 flours are hyper protein that touches 70%! As a result, more and more amino acids are released into the water creating even greater clouds, thereby immediately attracting fish from even greater distances. Angry Fish Groundbaits are fully ecological, 100% degradable in water, have direct effect, and can be adapted to every seasonal data, weather, and fish appetite, making the difference in any of your fishing trips!

FLAVOURS: SEE BASS – DORADA – MORMORA – MELANURA – CEFALO - SARGO

FOTO GALLERY

GFS SERIES

GFS OXYGEN SERIES

GR
Oι μαλάγρες GFS έχουν ποικιλία προσελκυστικών αρωμάτων, όπως γαρίδα, σαρδέλα, σκόρδο κτλ Επιπλέον μέσα στο ξηρό μείγμα υπάρχουν φερομόνες και αμινοξέα. Είναι ειδικές ορμόνες οι οποίες όταν διαχέονται μέσα στο νερό, δημιουργούν το αίσθημα πρόσληψης τροφής στα ψάρια, μεταφέροντας χημικά σήματα. Το "οξυγόνο" στο ξηρό μίγμα είναι ακόμη μια μοναδική καινοτομία των μαλαγρών GFS. Το ειδικό αυτό συστατικό, δημιουργεί φυσαλίδες που προσελκύουν τα ψάρια από μακρινές αποστάσεις, δημιουργεί ένα οπτικό και ακουστικό εφέ για τα ψάρια της περιοχής, διασπά τα συστατικά της μαλάγρας και ελευθερώνει όλα τα αρώματα, ενώ δεν αφήνει τροφικά υπολείμματα στην μαλάγρα για να χορτάσει τα ψάρια. Τα τελευταία προσανατολίζονται γρήγορα πάνω στα δολώματα και έτσι αυξάνονται τα θετικά αποτελέσματα στο ψάρεμα σας.

ΓΕΥΣΕΙΣ: Σαρδέλα, Τυρί, Γαρίδα-Τυρί-Σκόρδο, Αχινός-Μύδι-Καβούρι, Γαρίδα, Μύδι-Γαρίδα, Αίμα, Ρέγγα, Ρέγγα-Σαρδέλα, Γάλα, Τυρί-Γάλα-Σκόρδο.

ENG
GFS groundbait has a variety of attractant flavors, such as shrimp, sardine, cheese, garlic etc. Additionally in the dry mix there are amino acids and pheromones, special hormones which, when diffused into water, create chemical signals to fish to start eating! "Oxygen" in dry mix is a unique novelty of GFS Groundbaits! This special ingredient creates bubbles that attract fish from far distances, creates an optical and acoustic effect in the fishing area, breaks down the ingredients of the groundbait and release rapidly all the fragrances.

FLAVORS: Sardine, Cheese, Cheese-Shrimp-Garlic, Sea urchin-Crab, Shrimp, Shrimp-Mussel, Blood, Herring, Herring-Sardine, Milk, Cheese-Milk-Garlic.

FOTO GALLERY

COMPETITION SERIES

COMPETITION SERIES

GR
Ένα προσόν του ειδικού αυτού μείγματος είναι η βιοφθορίζουσα σκόνη άλγης (Bio fluorescent) που περιέχει μέσα στο μείγμα. Αυτό βοηθάει ακόμα περισσότερο τον εντοπισμό τροφής από τα ψάρια, αφού όπου φώσφορος για αυτά, σημαίνει τροφή! Επίσης τα συστατικά της μαλάγρας GFS είναι έτσι συνδυασμένα ώστε να αρχίζουν να διασπόνται σιγά σιγά μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας, μαλαγρώνοντας σε στρώματα τα ψάρια. Έτσι γίνεται πολύ χρήσιμος σύμμαχος για ψαρέματα σε όλα τα επίπεδα του βυθού, και στοχεύει πλέον όλα τα ψάρια, όπως τα σαφρίδια, γόπες, μελανούρια, κοκκάλια, διάφορα άλλα αφρόψαρα, λαβράκια, σαργούς, τσιπούρες, κεφάλους κτλ.

ΓΕΥΣH ΜΙΧ: Τυρί Γαρίδα Σκόρδο Γάλα Βιοφθορίζουσα σκόνη (Bio fluorescent)

ENG
One benefit of this special blend is bio fluorescent powder (Bio fluorescent) containing in the mixture. This helps fish even more to identify food, since where phosphorus means food! Also the components of the GFS Competition Series are so combined that they start slowly descend to the surface of the sea, tacking fish in layers. This is a very useful ally for fishing at all levels of the seabed, and now targets all fish, such as Bass, Sargos, Bream, etc..

FLAVOR MIX: Shrimp Garlic Milk Bio fluorescent Powder

GFS SARDINE PASTE SERIES

SARDINE PASTE SERIES

GR
Φυσικός πολτός Σαρδέλας σε 4 διαφορετικές συσκευασίες του ενός κιλού, τριών, πέντε και δέκα κιλών αντίστοιχα. Σε αυτή την μορφή μαλάγρας συνδυάσαμε όλα τα συστατικά που χρειάζεται για να τραβήξουμε τα ψάρια γρήγορα και από μακρινές ακόμη αποστάσεις. Ιδανική για ψαρέματα απίκο, για ψάρεμα από βάρκα, για ψάρεμα σε βαθιά λιμάνια και σε συνθήκες με έντονα ρεύματα αλλά και για ψάρεμα από βράχια. Εννοείται ότι στην σύνθεση υπάρχουν όλα τα σχετικά ενισχυτικά όπως σε όλες τις μαλάγρες GFS. Η δημιουργία όλης της σειράς στηρίζεται κυρίως στην προστασία του περιβάλλοντος, της θάλασσας, των ψαριών και του μέλλοντος του ψαρέματος γενικότερα...

ΓΕΥΣΕΙΣ: Σαρδέλα

ENG
Natural Sardine paste in 4 different packs of one kilogram, three, five and ten kg. In this form of groundbait we have combined all the ingredients that needed to catch fish quickly and from far longer distances. Ideal for pole sea fishing on ports, for fishing by boat, for deep fishing ports and under strong currents but also for fishing on the rocks. In the composition there are all related enhancers such as all GFS groundbaits. The creation of the whole series relies mainly on its protection the environment, the sea, the fish and its future fishing in general ...

TASTES: Sardine

GFS BAIT PASTE SERIES

BAIT PASTE POWDER FISH ATTACK SERIES

GR
Οι πάστες FISH ATTACK σας επιτρέπουν τη χρήση μικρού έως μεγάλου αγκιστριού η σαλαγκιάς και έχουν ισχυρή σταθερότητα ακόμα και κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενων αποστάσεων. 100% φιλικό προς το περιβάλλον και γρήγορα διαλύεται στη φύση. Κάθε συσκευασία περιέχει 250 γραμμάρια έτοιμα προς χρήση και 500 γραμμάρια σε σκόνη. Κρατήστε τους μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και τις υψηλές θερμοκρασίες.
ΓΕΥΣΕΙΣ: ΤΥΡΙ - ΓΑΡΙΔΑ - ΣΑΡΔΕΛΑ - ΚΑΒΟΥΡΙ - ΑΙΜΑ ΦΥΚΙ - ΜΘΔΙ - ΣΚΟΡΔΟ

ENG
FISH ATTACK pastes allow you the use of small to large hook and have strong stability even during repetitive distances shots. 100% environmentally friendly and fast dissolves in nature. Each pack contains 250gr ready to use and 500gr in powder. Keep them away from direct sunlight and high temperatures.
FLAVORS: CHEESE - SHRIMP - SARDINE - CRAB - KILLER MIX - BLOOD - SEA WEED MUSSEL – GARLIC

GFS NUTRIFISH BLOCK SERIES

NUTRIFISH BLOCK SERIES

GR
NUTRIFISH GROUNDBAIT BLOCK της TERA! Πρόκειται για μια Υπέρ συμπυκνωμένη μαλάγρα σε μορφή μπλοκ, με υψηλής ποιότητας ενισχυτικά σε ποσοστό 70% ενισχυτικά και 30% μαλάγρα. Τα ενισχυτικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι κυρίως υψηλής ποιότητας φερομόνες, αμινοξέα, βιταμίνες και πρωτεΐνες με κύριο σκοπό την προσέλκυση των ψαριών από μακρινές αποστάσεις και την παραμονή τους στην ψαρεύτρα μας αρκετές ώρες μετά, χωρίς να τα ταΐζει και η μαλάγρα που υπάρχει στο μικρότερο ποσοστό είναι η βάση της GFS OXYGEN. Έτσι πετυχαίνουμε και το εξής φαινόμενο του αναβρασμού, που βοηθάει να μοιράζει την μαλάγρα μας μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας. Με αυτό τον τρόπο μαλαγρώνουμε την ψαρεύτρα μας σε όλο το βάθος της, φέρνοντας μέχρι και αφρόψαρα. Επίσης ο θόρυβος του οξυγόνου προσελκύει τα ψάρια και τα κρατά κοντά μας. ΓΕΥΣΕΙΣ: KILLER MIX

ENG
NUTRIFISH GROUNDBAIT BLOCK This is a High - Concentrated Block, with high quality enhancers in 70% and 30% of meal powders. The enhancers are mainly high quality pheromones, amino acids, vitamins and proteins with the main aim of attracting fish from long distances and staying in our fishing spot several hours later, without feeding them, and the meel present in the smallest percentage is the basis of GFS OXYGEN SERIES. With this patent we achieve the phenomenon of fizziness, which helps to distribute our substances to the surface of the sea. Also the oxygen noise attracts the fish and keeps them close to us for ours. FLAVORS: KILLER MIX

GFS PELLET FEEDER METHOD SERIES

GFS PELLET SERIES

GR
Τα Pellet έχουν ποικιλία προσελκυστικών αρωμάτων μέσα στο ξηρό μείγμα τους με φερομόνες, αμινοξέα και οξυγόνο. Ο συνδυασμός αυτός γίνεται για να διαχέονται οι ουσίες άμεσα μέσα στο νερό, να δημιουργούν το αίσθημα πρόσληψης τροφής στα ψάρια, μεταφέροντας ταυτόχρονα χημικά σήματα εκμεταλλευόμενα τα ρεύματα ώστε να προσελκύσουν ψάρια ακόμη και από πολύ μακρινές αποστάσεις.... Βασικά πλεονεκτήματα: - ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗ (3min) - ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ ΤΩΝ PELLET - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ - ΔΕΝ ΤΑΙΖΕΙ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΑΦΟΥ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΕΝΑ ΕΝΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ - ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΑΓΡΑΣ ΛΟΓΟ ΣΥΜΠΙΚΝΩΣΗΣ - ΔΕΝ ΛΕΡΩΝΕΙ - ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ Η ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ - ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ LRF, SPINNING, HRF ΚΤΛ

ΓΕΥΣΗ: ΑΜΙΝΟΞΕΑ - ΦΕΡΟΜΟΝΕΣ

ΒΑΡΟΣ: 1 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΚΑΙ 3-5KG / ΚΟΥΒΑΣ

ENG
Pellets have a variety of attractive aromas in their dry blend with pheromones, amino acids and oxygen. This combination is made to disperse the substances directly into the water, to create the feeling of food intake in the fish, while transmitting chemical signals taking advantage of the currents to attract fish even from very long distances ... Key benefits: - IMMEDIATE DISSOLUTION (3min) - ATTRACTION FROM DISTANCE - DIRECT ATTRACTION FROM PELLET NOISE - RESISTANCE TO CURRENTS - DOES NOT FEED THE FISH. DISSOLVES ONE ΒΥ ΟΝΕ ON A MUCH LARGER SUBSTRATE SURFACE - LESS USE OF QUANTITY - DOES NOT DIRT - NO PROCESSING NEEDED - ACCEPTS ANY FORM OF PERFUMES OR STRENGTHENERS - CAN ALSO BE USED IN LRF, SPINNING, HRF

TASTE: AMINO ACIDS - PHEROMES

WEIGHT: 1 BAG AND 3-5KG / BACKET

RATE US
5/5